Twenty Icelandic Vistas (2020)

Twenty Icelandic Vistas #19, near Dalvik, Iceland (2020)

< < <